ПЛАН
РОБОТИ БОЯРСЬКОГО НВК «КОЛЕГІУМ - ЗОШ І-ІІІ ст. №3»
з профілактики правопорушень
на І-ий семестр 2018-2019н.р.

Вступ

Проблема попередження і подолання негативної девіантної поведінки дітей - актуальна проблема сучасної педагогічної науки і суспільства . Сьогодні ми маємо інші суспільно-політичні та економічні умови життя, інші орієнтири в суспільстві, ніж кілька років тому. Інтереси молоді, з одного боку, і з іншого – неможливість суспільства їх задовольнити., зміна ціннісних орієнтацій і ідеалів стають оним із чинників поширення девіантної поведінки серед школярів.Кризові явища суспільства позначаються і на сім'ї (економічні, політичні,етичні фактори можуть впливати на розвиток сімї як позитивно так і негативно. На становлення особистості, як відомо, впливають три основні чинники – спадковість,середовище і виховання. Школа, як соціальний інститут може намагатись вплинути на виховання. На жаль інші чинники від шкільного впливу не залежать. Ми не можемо змінити спадковість, не можемо змінити середовище, у якому перебуває дитина, не завжди можемо впливати на виховання, але в той час, поки дитина знаходиться у стінах школи, вона має право отримати якомога більше інформації про наслідки девіантної поведінки, має бути залучена до навчально-виховного процесу зусиллями всіх шкільних структур. Поширення наркоманії, алкоголізму, злочинів та правопорушень серед неповнолітніх - це проблема суспільства. Школа навіть не має законних важелів впливу, окрім виховної і роз’яснювальної роботи. Школа потребує підтримки держави у вирішенні таких важливих питань , як робота з дітьми, яки опинились у складних життєвих обставинах. Тому адміністрація школи, виховний сектор і психологічна служба покликана побачити не тільки різноманіття причин девіантної , афективної, асоціальної поведінки, а і можливості для їх профілактики.

Девіантна поведінка являє собою систему вчинків особистості, що відхиляються від загальноприйнятої норми (норми психічного здоров'я, права, культури, моралі тощо).

· Біологічні причини девіантної поведінки(органічне враження головного мозку внаслідок патології вагітності і пологів, внутрішньоутробних і ранніх постнатальних порушень, інтоксикацій, мозкових інфекцій, черепно-мозкових травм; патологія нервової системи.

· Індивідуально-психологічні чинники

- специфічні риси в межах психічної норми: несформованість емоційної сфери і навичок спілкування, пасивно-залежний тип комунікацій, порушення самоконтролю і самооцінки, розгальмованість, агресивність, тривожність, порушення гендерної ідентичності, гіперсексуальність, акцентуація характеру;

- пограничні стани: психогенні розлади (неврози, реактивні депресії, розлади адаптації, гострі і посттравматичні стресові розлади, деприваційні порушення), психосоматичні захворювання, психопатії, соціальна і педагогічна занедбаність;

- психопатологічні стани: розумова відсталість, шизофренія, ендогенні депресії.

· Соціальні причини пов'язані з несприятливими особливостями взаємодії особистості зі своїм найближчим оточенням, з негативним впливом соціуму на розвиток особистості.

· Педагогічні – виявляються в недоліках сімейного виховання та організації навчально-виховного процесу у закладах освіти.

До психологічних проявів девіантної поведінки особистості відносять такі:

Ø духовні проблеми, зокрема, відсутність або втрату сенсу життя, переживання внутрішньої порожнечі, блокування самореалізації духовного потенціалу тощо;

Ø деформацію ціннісно-мотиваційної сфери, несформовані або редуковані моральні цінності (совість, відповідальність, чесність), переважання девіантних цінностей, ситуативно-егоцентричну орієнтацію, фрустрованість вищих потреб, внутрішні конфлікти, малопродуктивні механізми психологічного захисту;

Ø емоційні проблеми: тривогу, депресію, переважання негативних емоцій, алекситимію (ускладнення в розумінні своїх переживань і невміння сформулювати їх у словах), емоційне огрубіння (втрата здатності визначати доцільність, доречність тих чи інших емоційних реакцій, дозувати їх), афективність тощо;

Ø проблеми саморегуляції: неадекватність самооцінки і рівня домагань, недостатній розвиток рефлексії, самоконтролю, низький рівень адаптивних можливостей;

Ø викривлення у когнітивній сфері: стереотипність, ригідність мислення, обмеженість або недостатній розвиток пізнавальної сфери, наявність забобонів;

Ø негативний життєвий досвід: наявність шкідливих звичок, психічних травм, насильства, соціальної некомпетентності тощо.

Адміністрація школи, психологічна служба, класні керівники встановлюють певні форми співробітництва з батьками,учнями «групи ризику», з іншими організаціями (КМСН),БЦРБ,районний методичний ЦПП тощо,яке передбачає розв’язання таких завдань:

· Включення батьків у виховну діяльність закладу освіти;

· Правова просвіта батьків;

· Надання батькам допомоги в сімейному вихованні;

· Утвердження цінностей здорового способу життя дитини в сім’ї та школи ;

· Корекційно - розвивальна робота;

· Спільну зі школою організацію соціального захисту дітей;

· Спільну організацію проведення дозвілля дітей.

Для ефективності роботи повина існувати система заходів, спрямованих на вироблення єдиних вимог школи і сім’ї до учнів, організацію індивідуальної роботи, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання, залучення батьків до організації поза навчальної роботи школи.

Координує таку роботу Координаційна рада по профілактиці правопорушень і девіантної поведінки серед школярів.

Психолого-педагогічний консиліум -основними завданнями якого є виявлення характеру і причин відхилень у навчанні й поведінці учнів; розроблення програми виховних заходів, спрямованих на корекцію відхилень та на розвиток здібностей, талантів; обговорення і прийняття рішень з приводу конфліктних ситуацій.

Завдання практичного психолога у роботі консиліуму – допомогти педагогам оцінити інтелектуальний розвиток учня, основні якості його особистості, показати складність і неоднозначність проявів його поведінки, ставлень, розкрити проблеми самооцінки, мотивації, особливості пізнавальних та інших інтересів, емоційного настрою, а головне - забезпечити підхід до дитини з позитивною гіпотезою відносно перспектив її подальшого розвитку і намітити програму роботи з нею.

Вчителі - предметники та класний керівник інформують про інтереси, здібності учня, залучення його до позакласної та позашкільної діяльності, роботи в гуртках, секціях, клубах.

Медичний працівник повідомляє про стан здоров'я дитини.

Координаційна рада може пропонувати такі форми психопрофілактичної роботи:

Ø організація соціального середовища, в рамках якого передбачається формування настанов на здоровий спосіб життя, (робота із сім'єю - виховні години,Батьківський університет, тренінги , консультації тощо)

Ø формування соціальних зон підтримки, зокрема, через організацію і підтримку громадських організацій, молодіжних рухів; (це співпраця із молодіжними міськими організаціями, службою сім'ї та молоді і т.п.)

Ø інформування, що передбачає вплив на когнітивні процеси особистості для підвищення її здатності приймати конструктивні рішення щодо власної поведінки; здійснюється через організацію лекцій, бесід, групових дискусій, поширення відео - і телефільмів тощо;

Ø активне навчання соціально-корисним навичкам, активізація особистісних ресурсів, що реалізуються на тренінгах, зокрема, тренінгах, у групах спілкування і особистісного зростання тощо;

Ø організація діяльності, альтернативної девіантній поведінці, зокрема, через залучення особистості до пізнавальної діяльності, спорту, мистецтва, випробування себе у позитивній діяльності (шкільні спартакіади, КВН, гуртки, діяльність шкільного самоврядування,подорожі, тощо);

Ø організація здорового способу життя, що передбачає розвиток екологічної культури особистості, дотримання режиму навчання й відпочинку.

ВЕРЕСЕНЬ

Зміст Очікувані результати
1. Планування роботи та оформлення документації. Підготовка питань та заходів по попередженню правопорушень у плануванні роботи класних керівників. Плани
2. Координація планів роботи з кримінальною міліцією і інспекцією у справах неповнолітніх. Перспективний план роботи
3. Семінар для вчителів:старших класів «Сутність і причини девіантної поведінки»(за матеріалами О. В. Змановської) мультимедійна презентація
4. Проведення заходів щодо виявлення учнів девіантної поведінки Формування картотеки учнів, які потребують підвищеної уваги
5. Діагностика учнів схильних до девіантної поведінки Оформлення інд. карток
6. Організація контролю відвідування з метою виявлення прогулів.(оформлення і ведення журналу відвідування Контроль відвідування учнями школи
7. Індивідуальна робота з учнями.

ЖОВТЕНЬ

Зміст Очікувані результати
1. Вивчення матеріально-побутових умов учнів школи з метою попередження бездоглядності та правопорушень Створення банку даних сімей, що потребують особливої уваги
2. Консультації з районним центром практичної психології та залучення шкільних психологів до роботи щодо попередження дитячої та підліткової злочинності. Впровадження програм
3. Проведення діагностичних індивідуальних і групових бесід з метою ранньої виявлення та попередження девіантної поведінки учнів Результати діагностики.
4. Створення банку діагностичних методик Створення банку.
5. Індивідуальна робота з батьками учнів схильних до правопорушень
6. Аналіз контролю відвідування. Виявлення учнів, що пропускають уроки.
7. Виявлення причин прогулів учнів(інд. робота з учнями, що прогулюють уроки)

ЛИСТОПАД

Зміст Очікувані результати
1. Проведення с/п дослідження «соціометрія» Моніторинг соціальних зв'язків
2. Планування і проведення місячника „Здорового способу» Залучення учнів до
3. Конкурс малюнків та плакатів „Я проти..."(антиреклама шкід.звич) Підсумки конкурсу
4. Конкурс стен газет – «Батьки, ми копіюємо ваші звички» Підсумки конкурсу
5. Змагання КВН: „Здоровеньки були!". (8-11 класи) Задіяність учнів
6. Вивчення питання профілактики наркоманії серед підлітків Моніторинг якості
7. Проведення психолого педагогічного семінару на МО класних керівників на тему: „Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини " Інформованість класних керівників.
8. Інформація на засіданні загально - шкільного батьківського комітету про стан профілактичної роботи з учнями, що схильні до правопорушень. Інформованість батьків.
9. Індивідуальна робота з учнями
10. Аналіз контролю відвідування. Складання аналітичної довідки за 1 чверть. Виявлення учнів, що не відвідують уроки.

ГРУДЕНЬ

Зміст Очікувані результати
1 Аналіз стану роботи з учнями, що схильні до правопорушень по класах. Моніторинг якості
3 Зведення результатів соціально-психологічного дослідженння стану вживання алкоголю, тютюну, наркотиків серед учнів 9-11 класів. Результати дослідження
4 Зведення результатів соціально-психологічного дослідження ставлення до шкідливих звичок учнів 6-8 класів. Результати дослідження
5 Індивідуальна робота з учнями
6 Аналіз контролю відвідування. Виявлення учнів, що Пропускають уроки.
7 Лекція-бесіда:„Майнова,кримінальна, Адміністративна відповідальність неповнолітніх". (8-Пкл) Інформованість учнів.
8 Підведення підсумків місячника «Здоровий спосіб життя»
9 Батьківські збори по паралелях «Насильство у сім'ї» «Мотивація навчання» «Твоя дитина –УСПІШНА!»

СІЧЕНЬ

Зміст Очікувані результати
1. Планування роботи та оформлення документації. Підготовка питань та заходів по попередженню правопорушень у плануванні роботи класних керівників. Плани
2. Індивідуальна робота з учнями За запитом
3. Аналіз контролю відвідування. Складання аналітичної довідки ( за інформацію із журнала відвідування Виявлення учнів, що Пропускають уроки.
4. Початок роботи «Батьківського університету» - профілактична робота з батьками майбутніх першокласників Просвіта батьків,.
5. Засідання координаційної ради по профілактиці правопорушень. Підведення підсумків І семестру. Планування
6. Координація планів роботи з кримінальною міліцією і інспекцією у справах неповнолітніх. Перспективний план роботи
7. Організація рейдів членів БК в неблагонадійні сім”ї. Акти обстеження неблагонадійних сімей
8. Проведення заходів щодо виявлення учнів девіантної поведінки Діагностика учнів схильних до девіантної поведінки
9. Заняття по вивченню Конвенції про права дитини. Проведення занять
10. Перевірка викладання гурткової роботи та стану залучення учнів девіантної поведінки. Моніторинг задіяніяності у гуртковій роботі
11. Проведення рейду: «Урок»

ЛЮТИЙ

Зміст Очікувані результати
1. Індивідуальна робота з учнями
2. Виховні години «Толерантність» , «Ефективність спілкування»
3. Шкільна інтелектуальна олімпіада Залучення більшості учнів до виконання завдань
4. Семінар:Кібербезпека ,небезпечні соціальні мережі»
5. Організація та проведення ділових ігор з метою ознайомлення учнів із ходом і специфікою проходження відбіркових процедур при вступі у ВНЗ і на роботу Острів, Перехрестя
6. Проведення лекції: „Кримінальний кодекс України неповнолітнім” Проінформованість учнів
7. Вивчення питань майбутнього працевлаштування та профорієнтації учнів, що схильні до правопорушень. Створення банку даних

БЕРЕЗЕНЬ

Зміст Очікувані результати
1 Зустріч батьків з представниками правоохоронних органів на тему: „Закон і відповідальність”. (ЗДВР) Проінформованість батьків
2 Розгляд питань причин деформації підліткової психології в сучасному суспільстві. Проінформованість класних керівників
3 Заняття по вивченню Конвенції про права дитини. Проведення занять
4 Аналіз задіяності учнів школи, що схильні до правопорушень у позакласній роботі Моніторинг задіяності учнів.
5 Розгляд на засіданні Ради директорів учнівського департаменту питань запобігання дитячій злочинності
6 Індивідуальна робота з учнями
7 Аналіз контролю відвідування. Виявлення учнів, що пропускають уроки.

КВІТЕНЬ

Зміст Очікувані результати
1 Перевірка стану роботи з учнями, що схильні до правопорушень по класах. Моніторинг якості
2 Вивчення питання профілактики наркоманії серед підлітків Моніторинг якості
4 Зведення результатів соціально-психологічного дослідження ставлення до шкідливих звичок учнів 6-8 класів. Результати дослідження
5 Індивідуальна робота з учнями
6 Аналіз контролю відвідування. Виявлення учнів, що пропускають уроки.
7 Проведення батьківського семінару на тему: „Проблемна дитина. Яка вона?!” Зустріч з представниками інспекції у справах неповнолітніх.

ТРАВЕНЬ

Зміст Очікувані результати
1 Організація профілактичної роботи з учнями девіантної поведінки під час літніх канікул.
2 Аналіз причин правопорушень серед учнів школи
3 Проведення лекції для учнів: „Кримінальна та адміністративна відповідальність за вживання, розповсюдження та зберігання наркотичних засобів” Проінформованість учнів
4 Аналіз контролю відвідування. Виявлення учнів, що пропускають уроки.
5 Аналіз роботи з учнями девіантної поведінки за рік Моніторинг якості
8 Аналіз роботи щодо формування навичок здорового способу життя за рік
9 Планування роботи на новий навчальний рік
Кiлькiсть переглядiв: 6136

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.